Zoek
  • Persoonlijk advies
  • Groot assortiment met 5.000 producten
  • Bestel met een zakelijk account
  • Geopend tot 17.00 uur

Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Avodesch B.V.

 

Artikel 1:  Toepasselijkheid, definities

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop, al dan niet tot stand gekomen via de website www.avodesch.nl en alle overeenkomsten van opdracht tot het verrichten van onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden van Avodesch B.V., gevestigd te Wijchen hierna te noemen: “Avodesch”.
2. De koper c.q. de opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”.
3. Een aantal bepalingen in deze algemene voorwaarden ziet alleen op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”.
4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
5. Onder “de website” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de in lid 1 van dit artikel vermelde website(s) en eventuele andere websites van de gebruiker.
6. Onder “zaken” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de krachtens koopovereenkomst te leveren c.q. geleverde schoonmaakmachines, reinigingsmiddelen, beschermingsmiddelen en hulpmaterialen e.d.
7. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
8. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen nabestellingen, deelbestellingen en vervolg- c.q. deelopdrachten.
9. Indien Avodesch deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld is er sprake van een bestendige handelsrelatie. Avodesch hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

Artikel 2:  Totstandkoming overeenkomsten

1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij de door Avodesch gedane aanbieding heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van de aanbieding. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt van de aanbieding, komt de overeenkomst eerst tot stand indien Avodesch uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
2. Indien de wederpartij zonder daaraan voorafgaande aanbieding aan Avodesch een opdracht verstrekt c.q. een bestelling plaatst, is Avodesch eerst aan deze opdracht c.q. bestelling gebonden nadat zij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
3. Mondelinge afspraken, aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden c.q. de overeenkomst binden Avodesch eerst nadat deze schriftelijk aan de wederpartij zijn bevestigd.
4. Indien de wederpartij via de website een bestelling plaatst, is Avodesch eerst aan deze bestelling gebonden nadat zij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd. Een en ander geldt, tenzij op de website anders wordt vermeld.

Artikel 3:  Aanbiedingen, offertes, prijzen

1. Alle aanbiedingen c.q. offertes van Avodesch zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een aanbieding c.q. offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft Avodesch het recht het aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. De door Avodesch gehanteerde prijzen alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijslijsten en op de website vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals transportkosten, verzendkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden. Op de website wordt per zaak duidelijk melding gemaakt van het hiervoor geldende BTW-bedrag alsmede van de eventuele bijkomende kosten.
3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Avodesch niet tot levering van een deel van het in deze prijsopgave opgenomen aanbod tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
4. Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is Avodesch gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen en/of (op)levertermijnen aan te passen.
5. Aanbiedingen, offertes en prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen of nieuwe opdrachten.
6. Getoonde modellen en verstrekte monsters, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten, capaciteiten, (technische) specificaties en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Avodesch zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
7. a. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor Avodesch (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, valutaschommelingen, prijswijzigingen bij de door Avodesch ingeschakelde derden of toeleveranciers, is Avodesch gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.
     b.  Bij prijsverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst is de consument bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de consument niet binnen 14 dagen na mededeling van de prijswijziging aan Avodesch heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid mag Avodesch er vanuit gaan dat de consument met de prijswijziging heeft ingestemd.

Artikel 4:  Koop op afstand, zichttermijn

1. Het bepaalde in dit artikel is uitsluitend van toepassing op de consument bij een koop op afstand in de zin van artikel 46a boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.
2. Indien sprake is van een koop op afstand, geldt een zichttermijn van 14 werkdagen. De zichttermijn houdt in dat de consument het recht heeft de overeenkomst binnen 14 werkdagen na ontvangst van de zaken te ontbinden. De consument is niet gehouden voor deze ontbinding een reden op te geven.
3. Ontbinding van de overeenkomst is uitsluitend mogelijk door schriftelijke mededeling hiervan aan Avodesch.
4. Ontbinding van de overeenkomst is voorts alleen mogelijk indien de zaken ongebruikt zijn.
5. Ingeval van ontbinding van de overeenkomst dienen de zaken in de originele verpakking en voor rekening en risico van de consument aan Avodesch retour gezonden te worden.
6. Ingeval van ontbinding van de overeenkomst worden de door de consument reeds gedane betalingen (exclusief door de consument gemaakte verzendkosten), door Avodesch binnen 30 dagen na ontbinding aan de consument gerestitueerd.
7. Avodesch heeft het recht retour gezonden zaken te weigeren dan wel slechts een deel van eventueel reeds ontvangen betalingen te restitueren, indien de zaken zich niet bevinden in de originele verpakking en/of de zaken beschadigd zijn.
8. Avodesch stelt de consument na ontvangst van de retour gezonden zaken per omgaande in kennis van een eventuele weigering van deze zaken dan wel het slechts gedeeltelijk restitueren van reeds ontvangen betalingen.

Artikel 5:  Inschakeling derden

Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Avodesch het recht bepaalde leveringen c.q. werkzaamheden door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van Avodesch.

Artikel 6:  Vertrouwelijke informatie

1. Avodesch verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van c.q. over de wederpartij heeft verkregen en waarvan zij weet dan wel redelijkerwijs kan weten dat die informatie vertrouwelijk behandeld moet worden. Avodesch zal deze informatie alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
2. Avodesch zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen om de vertrouwelijke informatie geheim te houden en staat er voor in dat haar werknemers c.q. andere personen die onder haar verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn zich eveneens aan deze geheimhoudingsplicht zullen houden.
3. De geheimhoudingsplicht geldt niet indien Avodesch als gevolg van wet- en/of regelgeving of een rechterlijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie openbaar te maken en zich hierbij niet kan beroepen op een wettelijk of een door een rechter toegestaan verschoningsrecht. Deze uitzondering geldt eveneens voor de werknemers c.q. andere personen zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel.

Artikel 7:  Risico van opslag informatie

1. Avodesch zal alle van de wederpartij ontvangen infor¬matie gedurende de looptijd van de overeenkomst op zorgvuldige wijze opslaan en bewaren en alle redelijkerwijs te nemen maatregelen (laten) treffen teneinde ongewenste toegang (bijvoorbeeld door hackers) tot deze informatie te voorkomen.
2. Avodesch is echter nimmer aansprakelijk voor verlies of tenietgaan van deze informatie - al dan niet door hackers - , tenzij dit te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Avodesch of haar leidinggevend personeel op directieniveau.

Artikel 8:  Verplichtingen van de wederpartij

1. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat:
a. de eventueel voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens tijdig en in de door Avodesch gewenste vorm aan Avodesch ter beschikking worden gesteld;
b. de zaken waaraan de werkzaamheden dienen te worden verricht op het overeengekomen tijdstip beschikbaar en toegankelijk zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden;
c. Avodesch dan wel de door haar ingeschakelde derde op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de locatie waar de zaken zich bevinden. Deze locatie dient te voldoen aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen;
d. Avodesch dan wel een door haar ingeschakelde derde op de locatie kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor elektriciteit en water. De kosten hiervan zijn voor rekening van de wederpartij. Verloren arbeidsuren als gevolg van water- of stroomuitval zijn eveneens voor rekening van de wederpartij;
e. er op de locatie een ruimte beschikbaar is waar gereedschappen, materialen e.d. van Avodesch dan wel de derde opgeslagen c.q. opgeborgen kunnen worden zonder dat beschadiging c.q. diefstal kan plaatsvinden;
f. op de locatie de door Avodesch en/of de door haar ingeschakelde derde in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hen kosten zijn verbonden.
2. De wederpartij draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De wederpartij vrijwaart Avodesch voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.
3. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is Avodesch gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan deze verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging dan wel de overige hieruit voortvloeiende gevolgen zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
4. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en Avodesch nalaat van de wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het recht van Avodesch om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

Artikel 9:  Levering, leveringstermijnen

1. Overeengekomen leveringstermijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen. Indien Avodesch de overeengekomen prestatie niet of niet tijdig levert, dient zij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij aan haar nog een redelijke termijn wordt gegund om haar leveringsverplichtingen alsnog na te komen.
2. Avodesch is gerechtigd tot levering in gedeelten, waarbij iedere deellevering afzonderlijk kan worden gefactureerd.
3. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering. Onder het moment van levering wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de te leveren zaken het pand, het magazijn of het terrein van Avodesch verlaten of het moment waarop Avodesch aan de wederpartij heeft meegedeeld dat deze zaken door hem kunnen worden afgehaald.
4. In afwijking van lid 3 van dit artikel wordt bij consumenten onder het moment van levering verstaan: het moment waarop de zaken feitelijk ter beschikking staan van de consument.
5. Verzending c.q. transport van de bestelde zaken geschiedt op een door Avodesch te bepalen wijze, maar voor rekening en risico van de wederpartij. Avodesch is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook - al dan niet aan de zaken zelf - die verband houdt met de verzending c.q. het transport.
6. In afwijking van lid 5 van dit artikel geldt voor consumenten dat verzending c.q. transport van de bestelde zaken geschiedt voor risico van Avodesch, maar voor rekening van de consument.
7. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpartij te leveren of indien de zaken niet worden afgehaald, is Avodesch gerechtigd de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Tenzij Avodesch uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld, dient de wederpartij Avodesch binnen 1 maand na kennisgeving van de opslag in staat te stellen de zaken alsnog te leveren of dient de wederpartij de zaken binnen deze termijn alsnog af te halen.
8. Indien de wederpartij na verloop van de in lid 7 van dit artikel vermelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. Avodesch heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken aan derden te verkopen. Een en ander, zonder dat hieruit voor Avodesch een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit.
9. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-) kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade onverlet.

Artikel 10:  Voortgang, uitvoering overeenkomst

1. Indien de overeengekomen levering van zaken wordt vertraagd doordat:
a. Avodesch niet tijdig alle noodzakelijke gegevens van de wederpartij heeft ontvangen;
b. Avodesch niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen;
c. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen; heeft Avodesch recht op een zodanige verlenging van de leveringstermijn als redelijkerwijs voortvloeit uit die omstandigheden en is zij gerechtigd de hiermee gemoeide kosten en schade, bij de wederpartij in rekening te brengen.
2. Avodesch zal zich inspannen de overeengekomen leveringen binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van haar kan worden verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij moet worden bespoedigd, is Avodesch gerechtigd de hiermee gemoeide kosten in rekening te brengen bij de wederpartij.
3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de leveringen als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kunnen worden uitgevoerd, zal Avodesch met de wederpartij in overleg treden over wijziging van de overeenkomst. Avodesch zal de wederpartij daarbij informeren over de gevolgen van de wijziging voor de overeengekomen prijzen en de overeengekomen leveringstermijnen. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge hiervan onmogelijk is geworden heeft Avodesch in ieder geval recht op volledige vergoeding van de reeds verrichte leveringen.
4. Alle onkosten welke door Avodesch worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde.

Artikel 11:  Oplevering

1. Indien de overeenkomst het verrichten van werkzaamheden betreft, zoals onderhouds- en reparatiewerkzaamheden, is Avodesch dan wel de door haar ingeschakelde derde gehouden de wederpartij mede te delen dat het overeengekomen werk afgerond is en de zaken waaraan de werkzaamheden zijn verricht gebruiksklaar zijn.
2. De werkzaamheden worden geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien de zaken waaraan de werkzaamheden zijn verricht gebruiksklaar ter beschikking van de wederpartij zijn gesteld, de wederpartij ze heeft gecontroleerd en de werkbon voor goedkeuring door de wederpartij is getekend.
3. De werkzaamheden worden tevens geacht conform de overeenkomst te zijn uitgevoerd, indien de wederpartij binnen een termijn van 1 week na voormelde mededeling dat de werkzaamheden zijn afgerond en de voornoemde zaken gebruiksklaar zijn, niet heeft gereclameerd bij Avodesch.
4. Ingeval de wederpartij na de in dit artikel bedoelde oplevering nog gebreken, onvolkomenheden e.d. constateert gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen klachtenartikel.

Artikel 12:  Klachten

1. De wederpartij is verplicht de geleverde zaken direct na ontvangst te controleren en eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen en/of afwijkingen te vermelden op de vrachtbrief of begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon dient de wederpartij de gebreken, defecten e.d. binnen 24 uur na ontvangst van de zaken schriftelijk aan Avodesch te melden.
2. Overige klachten ten aanzien van de geleverde zaken dienen direct na ontdekking - doch uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn - schriftelijk aan Avodesch te worden gemeld.
3. Alle klachten ten aanzien van de verrichte werkzaamheden dienen eveneens direct na ontdekking - doch uiterlijk binnen 1 maand na uitvoering van de werkzaamheden - schriftelijk aan Avodesch te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij.
4. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Avodesch is gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden c.q. worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht.
5. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
6. Lid 5 van dit artikel geldt niet voor de consument.
7. De wederpartij dient Avodesch in staat te stellen de klacht te onderzoeken en in dit kader alle voor de klacht relevante informatie aan Avodesch te verstrekken.
8. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending van de zaken naar het oordeel van Avodesch noodzakelijk is, of indien het naar het oordeel van Avodesch noodzakelijk is dat Avodesch ter plekke de klacht komt onderzoeken, zijn de hieraan verbonden kosten voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Retourzending van de zaken is uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming door Avodesch en in de oorspronkelijke verpakking.
9. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van zaken die na ontvangst door de wederpartij zijn veranderd c.q. geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.

Artikel 13:  Garanties

1. Avodesch zal er voor zorgen dat de overeengekomen leveringen conform de in haar branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze leveringen nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.
2. Voor de door Avodesch geleverde zaken en de verrichte werkzaamheden en de materialen die bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruikt worden, geldt de door de fabrikant afgegeven garantie. Deze garantie zal op gelijke wijze tussen partijen gelden. Avodesch zal de wederpartij hierover informeren.
3. Avodesch staat niet in voor eventuele verklaringen c.q. toezeggingen van de fabrikant van de geleverde zaken, zoals over vermogen, prestaties en mogelijkheden.
4. Garantie op eerder door derden gebruikte zaken, wordt nadrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeenkomen.
5. Avodesch garandeert niet en wordt nimmer geacht te hebben gegarandeerd dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de wederpartij deze wenst te (doen) gebruiken of gebruikt, tenzij zij dit uitdrukkelijk schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
6. Ingeval door de wederpartij terecht een beroep wordt gedaan op de garantiebepalingen, zal Avodesch kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de zaken c.q. het alsnog op de juiste wijze (laten) uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor restitutie van of een reductie op de overeengekomen prijs. Een en ander ter keuze van Avodesch. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

Artikel 14:  Onderhoud en reparatie

1. Partijen kunnen een afzonderlijke overeenkomst sluiten met betrekking tot het verrichten van periodiek onderhoud en reparatiewerkzaamheden.
2. De wederpartij verklaart eigenaar te zijn van de in onderhoud en/of reparatie gegeven zaken.
3. Onderhoud en reparatie vinden plaats op locatie van de wederpartij tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien is overeengekomen dat de werkzaamheden plaatsvinden op locatie van Avodesch dan wel de door haar ingeschakelde derde, komen de verzend- c.q. transportkosten voor rekening van de wederpartij.
4. De wederpartij zal de geconstateerde storingen en defecten - geheel in overeenstemming met de gebruikelijke procedures van Avodesch - melden. Na ontvangst van de melding zal Avodesch naar beste vermogen eventuele storingen en defecten (laten) verhelpen.
5. In een tussen partijen gesloten overeenkomst zal in ieder geval worden opgenomen:
a. de vaste kosten en de betalingstermijn;
b. de toepasselijke tarieven en prijzen;
c. de looptijd en de regels omtrent het opzeggen van de overeenkomst;
d. indien mogelijk, een specificatie van de werkzaamheden;
e. de frequentie van onderhoud eventueel voorzien van een planning van de onderhoudswerkzaamheden.
6. Onderzoekskosten komen voor rekening van de wederpartij en zijn te allen tijde verschuldigd. Onderzoekskosten zijn de kosten die door Avodesch dan wel de door haar ingeschakelde derde noodzakelijkerwijs gemaakt moeten worden om aan de wederpartij een prijsopgaaf te kunnen doen.
7. De gebruikte en/of vervangen c.q. geplaatste onderdelen en materialen worden bij de wederpartij in rekening gebracht op basis van het heersende prijspeil, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
8. De wederpartij heeft geen recht op kostenloze tijdelijke vervanging van de in reparatie c.q. onderhoud gegeven zaken, noch op een daartoe strekkende vergoeding.
9. Bij ontvangst van de zaken worden zichtbare beschadigingen genoteerd. Avodesch is niet aansprakelijk voor kleine beschadigingen die ontstaan zijn als gevolg van het (laten) verrichten van de werkzaamheden en die onvermijdelijk c.q. noodzakelijk waren.
10. Bij duurovereenkomsten is Avodesch gerechtigd de hiervoor geldende prijzen periodiek aan te passen. Avodesch zal de wederpartij hierover uiterlijk één maand voor ingangsdatum van de prijswijziging schriftelijk informeren. Indien de wederpartij niet akkoord gaat met de aangekondigde prijswijziging, is hij gerechtigd de overeenkomst binnen 10 (tien) werkdagen na datum van deze kennisgeving tegen de in de kennisgeving vermelde ingangsdatum op te zeggen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.

Artikel 15:  Aansprakelijkheid

1. Buiten de expliciet overeengekomen c.q. door Avodesch gegeven garanties aanvaardt Avodesch geen enkele aansprakelijkheid.
2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel is Avodesch slechts aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van Avodesch voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. De wederpartij is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
4. Indien Avodesch aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van Avodesch te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Ingeval de assuradeur van Avodesch niet uitkeert of de schade niet onder een door Avodesch gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van Avodesch beperkt tot maximaal het factuurbedrag.
5. De wederpartij dient Avodesch uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met c.q. bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken.
6. In afwijking van lid 5 van dit artikel geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.
7. De wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie en Avodesch is niet aansprakelijk indien de schade is ontstaan:
a. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of in strijd met de door of namens Avodesch verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, handleidingen, (onderhouds)voorschriften e.d.;
b. door ondeskundige bewaring (opslag/stalling) c.q. onderhoud van de geleverde zaken;
c. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan Avodesch verstrekte of voorgeschreven gegevens;
d. door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij;
e. doordat door of namens de wederpartij reparaties c.q. overige werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Avodesch.
8. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in lid 7 van dit artikel volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Avodesch uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Avodesch of haar leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Avodesch de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.

Artikel 16:  Betaling

1. Avodesch is te allen tijde gerechtigd om (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen.
2. Betaling voor een bestelling via de website dient te geschieden conform de op de website aangegeven wijze. Betaling op andere wijzen is slechts toegestaan indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Indien is overeengekomen dat betaling plaats zal vinden nadat Avodesch aan de wederpartij een factuur heeft verzonden, dient betaling binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
4. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 3 bedoelde termijn niet volledig is betaald, is de wederpartij aan Avodesch een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
5. Indien na aanmaning door Avodesch betaling alsnog uitblijft, is Avodesch bovendien gerechtigd aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
6. De in lid 5 bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen bij vorderingen met een hoofdsom van maximaal € 25.000,00:
a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 15.000,00 van de vordering.
7. Indien de hoofdsom meer bedraagt dan € 25.000,00, is Avodesch gerechtigd aan de wederpartij over de eerste € 25.000,00 buitengerechtelijke incassokosten conform lid 6 van dit artikel te berekenen en voor het meerdere buitengerechtelijke incassokosten ter grootte van 10% over dat meerdere aan de wederpartij in rekening te brengen.
8. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten is Avodesch gerechtigd na verloop van 1 jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 4 van dit artikel cumulatief opgebouwde vertragingsrente.
9. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, is Avodesch gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de betaling alsnog is geschied dan wel de wederpartij hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft Avodesch eveneens indien zij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
10. Door de wederpartij gedane betalingen zullen door Avodesch ten eerste in mindering worden gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
11. De wederpartij is niet gerechtigd vorderingen van Avodesch te verrekenen met eventuele
tegenvorderingen die hij heeft op Avodesch. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 17:  Eigendomsvoorbehoud

1. Avodesch behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtin¬gen jegens Avodesch heeft voldaan.
2. De in lid 1 bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de geleverde en nog te leveren zaken, vermeerderd met vorderingen die met de levering verband houden en vorderingen wegens toerekenbaar tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
3. Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, is de wederpartij niet bevoegd deze zaken op enige wijze te verpanden of in de feitelijke macht van een financier te brengen.
4. De wederpartij is verplicht Avodesch direct schriftelijk te informeren indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust.
5. De wederpartij is verplicht om de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust tot het tijdstip waarop hij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Avodesch heeft voldaan zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van Avodesch te bewaren.
6. De wederpartij dient zorg te dragen voor een zodanige bedrijfsverzekering c.q. inboedelverzekering, dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal Avodesch op haar eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
7. Indien de wederpartij handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of Avodesch een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan Avodesch en haar werknemers het onherroepelijk recht toe het terrein van de wederpartij te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Een en ander onverminderd het recht van Avodesch op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, middels een schriftelijke verklaring, te ontbinden.

Artikel 18:  Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden is Avodesch gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden, op het tijdstip waarop de wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
2. De wederpartij is te allen tijde verplicht de curator c.q. bewindvoerder op de hoogte te stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 19:  Overmacht

1. Ingeval er sprake is van overmacht aan de zijde van de wederpartij of Avodesch, is Avodesch gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring, aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
2. Onder overmacht aan de zijde van Avodesch wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Avodesch, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van Avodesch.
3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Avodesch en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstan¬digheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, natuurverschijnselen e.d., door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen evenals internet- en/of stroomstoringen waardoor de website niet c.q. niet volledig beschikbaar is.
4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden zijn verplichtingen jegens Avodesch tot aan dat moment na te komen.

Artikel 20:  Annulering, opschorting

1. Ingeval de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wenst te annuleren, is hij aan Avodesch een door Avodesch nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle reeds door Avodesch gemaakte kosten en haar door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Avodesch is gerechtigd voornoemde schadevergoeding te fixeren en - naar haar keuze en afhankelijk van de reeds verrichte leveringen - 20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
2. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal Avodesch vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
3. Avodesch is gerechtigd alle reeds door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding.
4. Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij is de vergoeding voor alle op dat moment reeds gemaakte kosten direct opeisbaar en is Avodesch gerechtigd deze bij de wederpartij in rekening te brengen. Avodesch is bovendien gerechtigd alle gedurende de opschortingperiode te maken c.q. gemaakte kosten bij de wederpartij in rekening te brengen.
5. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur niet kan worden hervat, is Avodesch gerechtigd de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur wordt hervat, is de wederpartij gehouden eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van Avodesch te vergoeden.

Artikel 21:  Toepasselijk recht/bevoegde rechter

1. Op de tussen Avodesch en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar Avodesch is gevestigd, zij het dat Avodesch altijd de be¬voegdheid behoudt het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.
3. De consument is steeds bevoegd te kiezen voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan Avodesch. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat Avodesch schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter van haar vestigingsplaats.
4. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, is Avodesch gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of - naar haar keuze - de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.